drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE - DWUSTRONNIE!

 

Podstawa prawna:

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

            Wniosek może być również wydrukowany przez urzędnika z systemu w formie        papierowej              i przedstawiony do sprawdzenia i podpisania przez interesanta.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

      DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

 

         Termin i sposób załatwienia

            WNIOSEK SKŁADA:

            Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna            przy składaniu wniosku.

            WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

            Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu             terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

            ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

            Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

            Dowód odbiera :

 

            Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega      unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )

 

Istnieje możliwość sprawdzenia na stronie www.obywatel.gov.pl czy dowód osobisty jest już do odbioru, a także czy dowód osobisty został unieważniony.

         Inne informacje

            UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

            Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :

            Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

            Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

      II .   OPŁATY:

            -nie pobiera się

III.TERMIN OCZEKIWANIA NA DOWÓD OSOBISTY:

30 DNIA

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

         Biuro Dowodów Osobistych

            pokój 216 I piętro, stanowiska 3, 4

            godziny pracy : poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

            informacja tel. 91 46 98 265

 

      V.TRYB ODWOŁAWCZY:

            W przypadku odmowy wydania DO przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego.

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE - DWUSTRONNIE!