drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

 

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 ze zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (.Dz.U z 2013 poz. 267 ze zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2014r. Poz.1628 ze zm. )

-rozporządzenie MSWiA z dnia 05 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Nr 243, poz.1450 ze zm.)

-rozporządzenie RM z dnia 12 września 2012r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PSEL (Dz.U Nr 195, poz.1153 ze zm).

KARTA USŁUGI

I. Wymagane dokumenty

II. Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych, (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonym w rejestrze mieszkańców i w rejestrze zamieszkania cudzoziemców na terenie gm. Goleniów.

17zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, lub na konto Urzędu : Bank PEKAO S.A. IO Goleniów 35124038391111000044134765


 

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. O ewidencji ludności (Dz.U Nr 217, poz.1427 ze zm.)

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

III. Termin odpowiedzi

7 dni od daty wpływu


 

IV. Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Administracji i Spraw Społecznych pok. 216 stanowiska 1 i 2 I piętro

V. Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienie danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który wydał niniejszą decyzję.