drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ.U. z 2006r Nr 139, poz.993 z późn. zm.), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst DZ.U. z 2000r Nr 98, poz.1071 z późn.zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r o płacie skarbowej (DZ.U z 2006r Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami)

I WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów. <= druk do pobrania
2. Dokument stwierdzający tożsamość ( do wglądu)

I WYMAGANE DOKUMENTY
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17.00 zł. -dołączyć do wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Bank PEKAO S.A IO Goleniów 35124038391111000044134765 )

III TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie po otrzymaniu podania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracji i Spraw Społecznych -Ewidencja Ludności pok. 214c.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie , w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem organu , który wydał decyzje.

VI. UWAGI:
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.