drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 5 lipca 1990 r.- Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz.297 ; 1999 r, Nr 41, poz.412 ; 2000 r. Nr 12, poz.136; 2001 r. Nr 46, poz. 499).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Zawiadomienie organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Zawiadomienie organu gminy następuje nie później niż 3 dni , a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
- imię , nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
- cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia - miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia.
- Załączniki : nie występują

II. OPŁATY:
- nie pobiera się.

II. TERMIN ODPOWIEDZI:
3 dni od dnia zawiadomienia o zgromadzeniu, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem zgromadzenia (tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej o zakazie zgromadzenia).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracji i Spraw Społecznych, pok. 118

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji do Wojewody Zachodniopomorskiego .

VI. UWAGI :
1. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Zgromadzeniem jest zgrupowanie minimum 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażania stanowiska.
Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się w przypadku, jeżeli cel lub jego odbycie sprzeciwiają się ustawie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach