drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
Art. 34 - 36 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123
ze zmianami)

Sprawę załatwia:
Wydział Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w
Goleniowie, pok. 207, tel. 46-98-203.

Zakres sprawy:
Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych  organizowanych w ramach działalności kulturalnej osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nie dotyczy imprez masowych)

I. Wymagane dokumenty:

2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
        1) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres dla korespondencji,
        2) rodzaj i charakter imprezy,
        3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników,
        4) określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.
3. Zaświadczenie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

II. Forma załatwienia sprawy:
1. Przyjęcie zawiadomienia informującego o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej.
2. Wydanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Decyzje o zakazie odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.