drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909)

Sprawę załatwia:
Wydział Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pok. 207, tel. 46-98-203.

I. Wymagane dokumenty
1. Wniosek na wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
2) opinię właściwego miejscowo inspektora sanitarnego,
3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym odbędzie się impreza zawierający:
    a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
    b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
    c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
    d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy,
5) program i regulamin imprezy, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie ich udostępniania uczestnikom imprezy,
6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenie służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób,
7) informację o osobie reprezentującej organizatora odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie - kierowniku do spraw bezpieczeństwa,
8) pisemną instrukcję określającą zadania dla służb porządkowych oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10) informację o zainstalowanych urządzeniach do monitoriugu publiczności,
11)  polisę ubezpieczeniową,
12) umowę lub inny dokument uprawniający do zorganizowania imprezy na danym terenie lub obiekcie.

II. Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania oraz zakaz przeprowadzenia imprezy masowej następuje w formie decyzji administracyjnej.

III. Termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Gminy Goleniów wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

IV. Opłaty:
Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 82,00 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbowa można opłacać gotówką:
1.  w kasie Urzędu Gminy i Miast w Goleniowie (bez dodatkowych opłat) lub
2.  za pośrednictwem banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf) na rachunek bankowy:
Gmina Goleniów
ul. Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
nr rachunku 35124038391111000044134765
Podstawa prawna: ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

V. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. Uwagi:
1)  Kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu, pracownik prowadzący postępowanie w sprawie przesyła do:
    a)  Organizatora imprezy,
    b)  Komendy Powiatowej Policji,
    c)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
    d)  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
    e)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
    f)  Straży Miejskiej.
2) Jeżeli imprezy są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.
3)  W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie.