drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199 poz. 1947 z póżn. zm.)


Sprawę załatwia:
Wydział Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pok. 207, tel. 46-98-203.

I. Wymagane dokumenty:
Wniosek na wydanie decyzji zezwolającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej., do którego należy załączyć:
1) plan organizacyjny zbiórki określający:
- cel, na który maja być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki,
- formy przeprowadzenia zbiórki,
- termin rozpoczęcia i zakończenia zbiorki,
- obszar, na którym zbiórka ma być prowadzona,
- sposób informowania o prowadzonej zbiórce,
- liczbę osób, które maja brać udział z zbiórce,
- przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków,
2) kserokopię aktualnego statutu lub aktu organizacyjnego komitetu, jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony,
3) kserokopię aktualnego wyciągu z rejestru sądowego.

II. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna zezwalająca na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

III. Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Opłaty:
płata skarbowa za zezwolenie wynosi 82,00 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbowa można opłacać gotówką:
1)  w kasie Urzędu Gminy i Miast w Goleniowie (bez dodatkowych opłat) lub
2)  za pośrednictwem banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf) na rachunek bankowy:
Gmina Goleniów
ul. Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
nr rachunku 35124038391111000044134765
Podstawa prawna: ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza gminy Goleniów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. Uwagi:
1) Pozwolenie na zbiórkę publiczna może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawna oraz komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
2)  Ustawa o zbiórkach publicznych nie ma zastosowania do:
- zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonu, jeżeli odbywają się w obrębie obiektów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony,
- zbiórek, przeprowadzanych w drodze loteryj pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych,
- zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
- zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych,
- zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.