drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn.zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

2) dwie kopie z mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej (do nabycia w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1), przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego, uzupełnione o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, tj.: granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości - powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu, przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- nie podlega opłacie

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska  - pok. 206

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy , w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącym sprawę pok. nr 206, I-sze piętro.