drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
art.217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- z chwilą złożenia wniosku - 17 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska  - pok. 206

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza gminy Goleniów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. zażalenie składa się w sekretariacie tut. Urzędu pok. 202, I-sze piętro ) Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:
1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może poprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącym sprawę pok. nr 206, I-sze piętro.