drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

II. OPŁATY
Opłaty skarbowe :
1) 56,00zł
Opłata dokonana w chwili składania wniosku w formie gotówkowej w kasie tut. Urzędu lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Goleniów.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska - pok. 206

V. TRYB ODWOŁAWCZY.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie tut. Urzędu