drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r.); ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Załączniki :
- dwa egzemplarze mapy sytuacyjno - wysokościowej (pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Starostwo Powiatowe) w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000 oraz mapę poglądową z przebiegiem całej trasy,
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

II. OPŁATY
Opłaty skarbowe :
1) 107,00zł
Opłata dokonana w chwili składania wniosku w formie gotówkowej w kasie tut. Urzędu lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Goleniów.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska - pok. 206

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie tut. Urzędu