drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna :
ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r.); ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca na:
1. Budowie obiektu budowlanego
2. Wykonaniu innych robót budowlanych
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o warunkach zabudowy

Załączniki :
  - dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowe (pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 /załączona mapa winna zawierać obszar min. trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem/
  - ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

II. OPŁATY
Opłaty skarbowe:
1) 107,00zł
Opłata dokonana w chwili składania wniosku w formie gotówkowej w kasie tut. Urzędu lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Goleniów.
Zwalnia się od opłaty skarbowej na podanie i załączniki w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni, ok. 90 dni w przypadku wymogu uzgodnienia decyzji z innymi organami.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska  - pok. 206

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o warunkach zabudowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.