drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawa:
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. 2017, poz. 180 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.

I . Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Załączniki:
- wypełniony wniosek potwierdzony przez zarządcę domu
- aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc
- zaświadczenia o dochodach z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (dochód brutto).W przypadku przychodów od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania do chód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
- w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia,
- w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów, lub odcinki potwierdzające wysokość alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
- w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej - ich kwotę i okres za jaki były pobrane poświadczają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
- jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną
- jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu
- oświadczenie informujące o możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy
- oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesłać na konto Zarządcy lokalu.

II. Opłaty skarbowe:
Nie dotyczy

III. Termin odpowiedzi:
Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny / art7 ust.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z późn. zmianami/

IV. Wydział odpowiedzialny:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. Tryb odwoławczy:
W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji zgodnie z KPA za pośrednictwem tutejszego Urzędu- do Samorządowego Kolegium dwoławczego w Szczecinie

VI. Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym wniosek został złożony.

VII. Warunki:
1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.750,00 zł brutto) i 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (1.802,15 zł brutto) od 01.03.2017r.
2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niż 30% to jest w gospodarstwie:
1 osobowym - pow. normatywna 35 m2 powiększona o30 % = 45,50 m2
2 osobowym- ------------// ---------- 40 m2 ---------------//------------ = 52,00 m2
3 osobowym - -----------//------------45 m2---------------//------------ = 58,50 m2
4 osobowym - -----------//------------55 m2 --------------//------------ = 71,50 m2
5 osobowym - -----------//------------65 m2 --------------//------------ = 84, 50 m2
6 osobowym - -----------// -----------70 m2 --------------//------------ = 91, 00 m2
w razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m2.
Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wówczas powierzchnię zwiększa się o 15 m2.
3. Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu : patrz - druga strona wniosku
4. Do dochodu nie wlicza się:
- dodatków dla sierot zupełnych,
- zasiłków pielęgnacyjnych ,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego,
- jednorazowych świadczeń z OPS-u z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
- świadczeń wychowawczych "500+".