drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Goleniów.

 2. Załączniki:

  • "Oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

  • "Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców",

  • kserokopie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy,

  • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem),

  • kserokopia legalizacji taksometru,

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

 3. Do wglądu:

  • oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

II. OPŁATY:
Opłata administracyjna wnoszona przed złożeniem wniosku za udzielenie licencji na okres:

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goleniów - Bank PEKAO S.A. nr 35 1240 3839 1111 0000 4413 4765.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Kancelarii).

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.