drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 40 ust. 1,2 punkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) oraz porozumienia zawartego w dniu 23 kwietnia 1999r. pomiędzy Starostą Goleniowskim a Burmistrzem Gminy Goleniów w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Goleniowa w związku z Uchwałą Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy woj. zachodniopomorskiego Nr 31 poz. 555).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1 :500
3. Projekt szaty graficznej reklamy uzgodniony z Plastykiem Miejskim
4. Zezwolenie Zakładu Energetycznego na umieszczenie reklam na słupach oświetleniowych (w przypadku umieszczenia reklam na słupach oświetleniowych znajdujących się w pasie drogowym)

 

5. W przypadku umieszczenia reklam na budynku należy dołączyć zgodę właściciela budynku na umieszczenie reklamy.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa
Zwolnione na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

III. Opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt handlowy lub usługowy albo powierzchni reklamy, liczby dni zajęcia pasa drogowego
- określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat.
Stawka opłaty za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego i usługowego wynosi za każdy dzień zajęcia pasa:
- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł
- w terenie zabudowanym - 0,50 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł
3) Stawka opłaty za 1 m 2 powierzchni reklamy wynosi za każdy dzień zajęcia pasa: - 2,00 zł

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

V. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:
Właściciel reklamy przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).