drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 punkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2004r. Nr XX/277/2004 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1 :500
3. Projekt szaty graficznej reklamy uzgodniony z Plastykiem Miejskim
4. Zezwolenie Zakładu Energetycznego na umieszczenie reklam na słupach oświetleniowych (w przypadku umieszczenia reklam na słupach oświetleniowych znajdujących się w pasie drogowym)

 

W przypadku umieszczenia reklam na budynku należy dołączyć zgodę właściciela budynku na umieszczenie reklamy.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa
Zwolnione na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

III. OPŁATY Z TYTUŁU UMIESZCZENIA REKLAMY W PASIE DROGOWYM
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt handlowy lub usługowy albo powierzchni reklamy, liczby dni zajęcia pasa drogowego
- określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat.

Stawka opłaty za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy:

1. obiektu handlowego i usługowego wynosi za każdy dzień zajęcia pasa:
- poza terenem zabudowanym - 0,20 zł .
- w terenie zabudowanym - 0,50 zł .
2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,40 zł .
3. rzutu poziomego reklamy (jedej strony) - 1,00 zł .
Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogrody i zieleń:
- do 50 m2 - 0,06 zł .
- do 100 m2 - 0,10 zł .
- do 150 m2 - 0,13 zł .
- do 200 m2 - 0,15 zł .
- do 250 m2 - 0,18 zł .
- za każde następne 10 m2 - 0,01 zł.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

V. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi: Właściciel reklamy przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).