drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 60 z p. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2004r. Nr XX/227/2004 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.
2. Plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem odcinka pasa drogowego przewidywanego do zajęcia z podaniem jego wymiarów.
3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji i zatwierdzony przez Starostę Goleniowskiego.
5. Projekt techniczny - do wglądu.
6. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa
- za wniosek: 5 zł.
- za załączniki: 0,50 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należna opłata za zajęcie pasa drogowego odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni w m2 i stawki opłaty za 1 m2 zgodnie z Uchwałą nr XVII/105/04 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 25 marca 2004r wynosi :
- przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł
- przy zajęciu jezdni po0wyżej 50% do całego zajęcia jezdni - 8,00 zł
- za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych , ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 5,00 zł
- dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w punkcie 1-3 za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego stosuje się stawkę w wysokości - 1,50 zł

Za umieszczenie 1 m2 urządzenia w pasie drogowym opłatę pobiera Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości:
•  poza terenem zabudowanym - 15,00 zł
•  na terenie zabudowanym - 40,00 zł
•  w jezdni - 80,00 zł
•  na obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w punkcie 5.
Za niepełny rok kalendarzowym wysokość rocznych stawek opłaty oblicza jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia .

VI. UWAGI:
Zajmujący zobowiązany jest do:
- Przejęcia zajmowanego odcinka pasa drogowego pod osobisty nadzór od przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie na podstawie wystawionej opinii.
- Zabezpieczenia i oznakowania terenu zajętego pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i załączonym projektem.
- Wykonania robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem i obowiązującymi normami technicznymi.
- Przywrócenia zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego w terminie określonym w zezwoleniu.
- Powiadomienia Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu.
- Terminowego zwrotu zajmowanego odcinka pasa drogowego.
- Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu po przekopie są jednym z warunków odbioru technicznego zajmowanego pasa drogowego.
- Wykonanie na własny koszt w ciągu 24 miesiące od daty odbioru zajmowanego odcinka wszelkich prac wynikających z wadliwego wykonawstwa, a w szczególności do usuwania na bieżąco wszelkich odkształceń.
- Przekroczenie terminu zajęcia oraz zajęcie większej powierzchni jak określona w zezwoleniu traktuje się jako samowolne zajęcie pasa drogowego - za co pobiera się karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnych opłat.