drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zawierający określenie położenia (adres) nieruchomości.
2. Załączniki - nie są wymagane.

II. OPLATY:
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; płatne po odbiorze decyzji;

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy I Miasta w Goleniowie, komórka (wydział lub referat lub biuro) zajmująca się gospodarką nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydal decyzje (odwołanie składa się w Sekretariacie UGiM).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
1. Warunkiem załatwienia wniosku jest wyrażenie woli nabycia prawa własności przez wszystkich użytkowników wieczystych ujawnionych w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. Sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt wnioskodawcy. Wnioskodawca zostanie wezwany do zapłacenia kosztów wyceny nieruchomości (ok. 250 zł). Wpłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, lub na konto Urzędu GiM z dopiskiem tytułu: "wycena nieruchomości" i przedłożyć dowód wpłaty w pok. nr 012 Urzędu GiM.
3. W decyzji o przekształceniu, ustala się opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie wyceny nieruchomości. Decyzja ostateczna jest podstawą do dokonania zmian w księdze wieczystej, na koszt wnioskodawcy.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji o nieruchomości i jej użytkownikach wieczystych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i przedłożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.