drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zawierający określenie położenia (adres) nieruchomości.
2. Załączniki - nie są wymagane.

II. OPLATY:

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; płatne po odbiorze decyzji;

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydal decyzje (odwołanie składa się w Sekretariacie UGiM).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
1. Warunkiem załatwienia wniosku jest wyrażenie woli nabycia prawa własności przez wszystkich użytkowników wieczystych ujawnionych w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. Sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt wnioskodawcy. Wnioskodawca zostanie wezwany do zapłacenia kosztów wyceny nieruchomości (ok. 250 zł). Wpłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Banku PEKAO S.A. - I Oddział w Goleniowie nr 35 1240 3839 1111 0000 4413 4765 z dopiskiem na odwrocie blankietu - na wycenę gruntu; lub należność można uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta i przedłożyć kopie dowodu wpłaty.
3. W decyzji o przekształceniu, ustala się opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie wyceny nieruchomości. Decyzja ostateczna jest podstawa do dokonania zmian w księdze wieczystej, na koszt wnioskodawcy.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji o nieruchomości i jej użytkownikach wieczystych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.