drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z uzasadnieniem
2. Załączniki: w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku w toku postępowania

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy i Miasta, komórka organizacyjna (wydział, referat lub biuro) zajmująca się gospodarką nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa zmiany stawki procentowej upoważnia wieczystego użytkownika do bezpośredniego złożenia wniosku o zmianę stawki procentowej w terminie 30 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ulica Wały Chrobrego 4.
Od orzeczenia Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.