drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2. Załączniki:
dokumenty na poparcie wniosku (np. oszacowanie dokonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub inne)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa obniżenia opłaty upoważnia wieczystego użytkownika do bezpośredniego złożenia wniosku o obniżenie opłaty w terminie 30 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ulica Wały Chrobrego 4.
Od orzeczenia Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.