drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z uzasadnieniem, który należy złożyć nie później niż do dnia 17 marca danego roku.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
2. Termin składania wniosków - do dnia 17 marca danego roku. W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie do opłaty rocznej zostaną doliczone odsetki za okres od dnia 1 kwietnia do dnia dokonania wpłaty.