drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

I. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
2. Załączniki (należy wybrać właściwe):
• osoby pracujące: zaświadczenie o osiągniętych dochodach wystawione przez pracodawcę (wg załączonego wzoru) albo urząd skarbowy, rozliczenie PIT (PIT 40, 11, 8C) - za rok ubiegły
• osoby bezrobotne: zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy w roku ubiegłym lub zaświadczenie wydane z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia) w roku ubiegłym.
• emeryci i renciści: rozliczenie roczne PIT (40A, 11A) lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok ubiegły, wydane przez ZUS/KRUS, albo odcinek emerytury lub renty z ubiegłego roku.
• Inne dokumenty wskazujące na osiągnięty dochód ze źródeł niewymienionych powyżej

W razie braku dokumentów podanie nie zostanie rozpatrzone.

II. Opłaty
Brak opłat

III. Termin składania wniosku 
Do 1 marca każdego roku

IV. Termin rozpatrzenia wniosku 
Do 90 dni

V. Jednostka odpowiedzialna 
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

VI. Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje

VII. Dodatkowe informacje
Bonifikata przysługuje jeśli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
Dochód: jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
W celu obliczenia miesięcznego dochodu na osobę należy zsumować dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągnięte w ciągu ubiegłego roku a następnie podzielić je na 12 miesięcy i na liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.