drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 Podstawa prawna:
art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
2. Załączniki (należy wybrać odpowiedni):
- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni rok,

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach z ubiegłego roku,

- odcinek renty/emerytury z ubiegłego roku,

- druk PIT wystawiony przez płatnika,

- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych).
.
W razie braku ww. załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są po 9 lutego każdego roku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Termin składania wniosków - przez cały rok. W przypadku składania wniosku po 31 marca należy pamiętać, że do końca marca należy uiścić całą należną kwotę za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Po przyznaniu bonifikaty powstanie nadpłata.

2. Bonifikata przysługuje:
- osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat, których dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe,
- ponadto opłatę roczną obniża się o 50% jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w II połowie m-ca lutego).


3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.