drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:

rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczeniu podlegają w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2. Załączniki:
• dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny lub ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu),
• aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji gruntów i budynków,
• kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku,
• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.
Kopię mapy i wypis z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie ul. Dworcowa 1

II. OPŁATY:
1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV),
• za wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej decyzji - 5 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II pkt 4).
2. Obowiązek zapłaty ewentualnych kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania, które, w przypadku powstania takich kosztów, zostanie wydane jednocześnie z wydaniem decyzji (ewentualne koszty postępowania wymienione w art. 263 k.p.a., np. prac geodezyjnych).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu PKO Bank Polski S.A nr 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu); zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
3. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości: strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
5. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:
1. Wniosek składa strona (właściciel gruntów, wieczysty użytkownik).
2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
3. We wniosku należy uzasadnić potrzebę rozgraniczenia, mając na uwadze, że nie zawsze ona istnieje, zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ww. ustawy: "przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy"; z uwagi na powyższe w celu uzasadnienia potrzeby rozgraniczenia wskazane jest dołączenie do wniosku opinii geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.
4. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów w tut. urzędzie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w tym analizuje się możliwość wszczęcia postępowania, ustala strony postępowania, a jeżeli żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie administracyjne nie może być wszczęte (np. sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy), wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
5. Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia rozgraniczenia, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie. Mający wykonać prace geodezyjne geodeta uprawniony zostaje upoważniony do przeprowadzenia niezbędnych czynności ustalania przebiegu granic, m.in. do wzywania stron, czynności na gruncie i sporządzenia dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej. Czynności dokonane przez geodetę i sporządzona dokumentacja podlega ocenie przez tut. organ, a operat techniczny podlega weryfikacji w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Pozytywna ocena organu i przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu, są przesłanką do wydania decyzji.
6. Postępowanie wszczęte na wniosek stron może zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów: po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, po trzecie umorzeniem decyzją postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art. 34 ust. 2 tej ustawy oraz po czwarte - umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 k.p.a.
7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. urzędzie.