drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  z dnia 14 kwietnia  1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999r. NR 45 poz. 453 ), ustawa z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 

II. OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  17,00 zł

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni, wybór wykonawcy prac geodezyjnych,  wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. W następnym terminie zostanie wydana decyzja niezwłocznie, po dostarczenia dokumentów przez wykonawcę prac geodezyjnych.

 

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska w/m

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie , przekazania sprawy sądowi.

 

VI. UWAGI:

Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych) lub osoba upoważniona- pełnomocnictwo  (dotyczy osób prawnych),

Po złożeniu wniosku organ ogłosi przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy prac geodezyjnych, który przeprowadzi postępowanie rozgraniczeniowe.

Następnie, Burmistrz Gminy Goleniów  wyda postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Na postanowienie  nie służy stronom zażalenie.

Czynności ustalenia  przebiegu  granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta.

W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody .

Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. 

Gdy nie dojdzie do ugody geodeta sporządza protokół graniczny.

Do protokołu granicznego należy dołączyć dokumenty, pisemne pełnomocnictwa (potwierdzone za zgodność z oryginałem), kserokopię zwrotnych poświadczeń odbioru wezwań do stawienia się na gruncie, doręczonych nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem ustalenia przebiegu granic na gruncie.

W razie  niestawiennictwa kserokopię wezwania i formę powiadomienia Strony o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.

Wykonawca prac geodezyjnych kompletuje dokumenty z czynności ustalenia przebiegu granic        w operat rozgraniczeniowy który, składa do tut. urzędu celem dokonania oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic.

 

                                                                       - 2 -

Dokumentację prawidłową, poprawioną lub uzupełnioną geodeta składa w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, celem przyjęcia jej do zasobu.

Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości , jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody , a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie  zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

W razie sporu  co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji  geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego spokojnego stanu posiadania, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje  do tut. organu.

Organ  umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu  do rozpatrzenia sądowi.

Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczeniu nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

Na tym etapie kończy się postępowanie administracyjne.

 

VII.

Z chwilą  zakończenia postępowania administracyjnego powstaje obowiązek zapłaty kosztów prac geodezyjnych na podstawie art.263 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zgodnie z postanowieniem o ustaleniu wysokości kosztów.Podstawa prawna:

rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczeniu podlegają w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2. Załączniki:
• dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny lub ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu),
• aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji gruntów i budynków,
• kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku,
• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.
Kopię mapy i wypis z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie ul. Dworcowa 1

II. OPŁATY:
1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV),
• za wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej decyzji - 5 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II pkt 4).
2. Obowiązek zapłaty ewentualnych kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania, które, w przypadku powstania takich kosztów, zostanie wydane jednocześnie z wydaniem decyzji (ewentualne koszty postępowania wymienione w art. 263 k.p.a., np. prac geodezyjnych).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu PKO Bank Polski S.A nr 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu); zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
3. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości: strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
5. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:
1. Wniosek składa strona (właściciel gruntów, wieczysty użytkownik).
2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
3. We wniosku należy uzasadnić potrzebę rozgraniczenia, mając na uwadze, że nie zawsze ona istnieje, zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ww. ustawy: "przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy"; z uwagi na powyższe w celu uzasadnienia potrzeby rozgraniczenia wskazane jest dołączenie do wniosku opinii geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.
4. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów w tut. urzędzie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w tym analizuje się możliwość wszczęcia postępowania, ustala strony postępowania, a jeżeli żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie administracyjne nie może być wszczęte (np. sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy), wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
5. Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia rozgraniczenia, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie. Mający wykonać prace geodezyjne geodeta uprawniony zostaje upoważniony do przeprowadzenia niezbędnych czynności ustalania przebiegu granic, m.in. do wzywania stron, czynności na gruncie i sporządzenia dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej. Czynności dokonane przez geodetę i sporządzona dokumentacja podlega ocenie przez tut. organ, a operat techniczny podlega weryfikacji w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Pozytywna ocena organu i przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu, są przesłanką do wydania decyzji.
6. Postępowanie wszczęte na wniosek stron może zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów: po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, po trzecie umorzeniem decyzją postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art. 34 ust. 2 tej ustawy oraz po czwarte - umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 k.p.a.
7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. urzędzie.