drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 7. ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) w związku z § 12 pkt. 6, 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140 z późniejszymi zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wyrażenie zgody na zabudowę wspólnej granicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów lub zbliżenie się do niej budynkiem
2.Załączniki:
-Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem (koncepcją) zbliżenia do granicy wykazując zwymiarowanie wzajemnych odległości budynku od granicy.
Mapę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Dworcowej 1.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
za wniosek - 5,00 zł
. za każdy załącznik - 0,50 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w uzgodnieniu z Wydziałem Architektury i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Gospodarki Gminnej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę urzędu.