drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o naliczenie opłaty adiacenckiej", zawierający określenie położenia nieruchomości. Wniosek może zawierać propozycję sposobu uregulowania opłaty (gotówką, na raty , poprzez przekazanie nieruchomości).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu GiM).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
1. Sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wnioski mogą składać osoby, które dokonały geodezyjnego podziału swojej nieruchomości.
3. Gmina podejmuje z urzędu czynności zmierzające do naliczenia opłaty w ciągu 32 miesięcy od zatwierdzenia podziału nieruchomości.