drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr X-340-96 z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaniechano produkcji rolnej oraz art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego .

I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. zgłoszenie zaprzestania produkcji rolnej na użytkach rolnych.

II. OPŁATA:
- wydanie decyzji 10 zł
- zgłoszenie - nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Informacja w terminie 30 dni,
Ostateczne załatwienie po przeprowadzeniu przez komisję kontroli na zgłoszonych użytkach.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w ciągu14 dni od daty doręczenia stronie. - odwołanie - nie podlega opłacie skarbowej.

VI. UWAGI:
Zaprzestanie stwierdza komisja każdego roku w okresie wegetacji roślin tj. do 30 maja na gruntach ornych i do 31 lipca na użytkach zielonych. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół na podstawie, którego wydaje się decyzję zwalniającą zgłaszającego z płacenia podatku rolnego.