drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Wydzierżawianie w drodze przetargowej lub bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej wymagającej nakładów na budowę obiektu trwale nie związanego z gruntem , adaptacje, modernizację , remont kapitalny oraz przebudowie, rozbudowę lub nadbudowę na czas dłuższy niż 3 lat nie dłużej jednak niż na 10 lat.

Podstawa prawna:
art.13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 późniejszymi zmianami), art.693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr LIV/483/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 września 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargowej bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2.Załączniki:
- jeden aktualny egzemplarz mapy z naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1).
- decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na rozbudowę itp.
- kosztorys lub zestawienie kosztów wykonania zadania.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR )

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.