drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art.218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dzierżawienie gruntu komunalnego
2. Do wglądu: dowód osobisty

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.