drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Nr 2166), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie” (wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie). Druk urzędowy do pobrania w pok. 015 Urzędu
2. Załączniki
- Załącznik nr 1 - opis obiektu,
- Załącznik nr 2 - deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

II. OPŁATY
Nie pobiera się opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracji i Spraw Społecznych, pok. 015

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.