drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie” (wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie). Druk urzędowy do pobrania w pok. 015 Urzędu
2. Załączniki
- Załącznik nr 1
- opis obiektu,
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
- oryginał do wglądu,
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- oryginał do wglądu.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w wysokości 17 zł - płatna w kasie Urzędu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Turystyki, pok. 015

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.