drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945, z 2004), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 751 i Nr 128, poz. 1427) oraz ustawa dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz.960 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju: POLE BIWAKOWE (wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich). Druk urzędowy do po-brania w pok. 304 Urzędu.
2. Załączniki:
- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitar-nych, o których mowa w § 4 w cytowanym wyżej rozporządzeniu).
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, o których mowa w załączniku nr 3 do cytowanego wyżej rozporządzenia.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa w znakach skarbowych w kwocie: 5 zł - od wniosku, 0,50 zł - od każdego załącz-nika.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 304

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.