drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z 2017 r.,  poz. 1875, poz. 2232, i z 2018r. poz. 130);

Uchwała Nr XXIX/350/2017 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 29 marca  2017r. w sprawie pierwszeństwa w sprawie nabywania lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
Ostateczny termin zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Istnieje możliwość złożenia wniosku w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ul. Witosa 7, które dołącza niezbędną do sprzedaży dokumentację.
2. Pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy, który najmuje lokal co najmniej 5 lat.
W wypadku prowadzenia w lokalu działalności nie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby fizycznej do prowadzenia działalności (np. wpis na odpowiednią listę zawodową), a w wypadku osób prawnych dokument potwierdzający rejestrację (np. wypis z KRS).
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wydziale prowadzącym sprawę.