drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami);

Uchwała Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
Ostateczny termin zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Istnieje możliwość złożenia wniosku w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ul. Witosa 7, które dołącza niezbędną do sprzedaży dokumentację.
2. Pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy, który najmuje lokal co najmniej 5 lat.
W wypadku prowadzenia w lokalu działalności nie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby fizycznej do prowadzenia działalności (np. wpis na odpowiednią listę zawodową), a w wypadku osób prawnych dokument potwierdzający rejestrację (np. wypis z KRS).
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wydziale prowadzącym sprawę.