drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami),
Uchwała Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, która została zabudowana przez jej posiadacza

Załączniki:
- jeden aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu-(mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- kopia decyzji pozwolenia na budowę - (oryginał do wglądu),
- kopia umowy dzierżawy - (oryginał do wglądu),

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. O nabycie mogą się ubiegać się osoby, które były posiadaczami nieruchomości w dniu 05 grudnia 1990r. i pozostawały nimi nadal w dniu 01 stycznia 1998r.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.