drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), Uchwała Nr LIV/483/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 27 września 2002r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o bezprzetargowe nabycie gruntów

Załączniki:
- jeden aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu-(mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- kopia decyzji pozwolenia na budowę - (oryginał do wglądu),
- kopia decyzji lokalizacyjnej - (oryginał do wglądu),
- kopia umowy dzierżawy - (oryginał do wglądu),

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Decyzja lokalizacyjna lub pozwolenie na budowę były ostateczne przed dniem 5 grudnia 1990r.
2. Wnioski o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste były złożone przed dniem utraty ważności tych decyzji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2000r.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.