drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 121 i poz. 50),

Uchwała Nr XXIX/350/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 29 marca 2017r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie prawa własności garażu.
Załączniki:
- jeden aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu-(mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- kopia decyzji pozwolenia na budowę - (oryginał do wglądu),
- dokument potwierdzający nabycie prawa dzierżawy nieruchomości (wykazanie kolejnych podmiotów uprzednio uprawnionych do wykonywania prawa dzierżawy).
- kopia umowy dzierżawy - (oryginał do wglądu),

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. Termin ostatecznego zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. wydział ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Wybudowanie garażu nastąpiło przed dniem 5 grudnia 1990r. ze środków własnych wnioskodawcy.
2. Na dzień złożenia wniosku ubiegający jest najemcą lub dzierżawcą.
3. Uprawnienie użytkownika do żądania nabycia nieruchomości wygasło, jeżeli nie złożył wniosku do 31 grudnia 2000r. Obecnie jest to decyzja uznaniowa organu wykonawczego gminy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia wydziale prowadzącym sprawę.