drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami),

Uchwała Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej, która została zabudowana.

Załączniki:
- jeden aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu-(mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- kopia decyzji pozwolenia na budowę - (oryginał do wglądu),
- kopia umowy dzierżawy - (oryginał do wglądu),

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. wydział ODPOWIEDZIALNY:

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. O sprzedaż mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający umowę dzierżawy zawartą na okres co najmniej 10 lat ( umów zawartych na okresy krótsze nie sumuje się).
2. Nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.
3. Przepisu tego nie stosuje się gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.