drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 24 ust. 1, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust 1 i 2 Uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przejęcie nieruchomości przez Gminę
z uzasadnieniem i propozycją sposobu przejęcia (odpłatnie czy nieodpłatnie)
Załączniki: - aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o przekazanie której wnioskodawca się ubiega - (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto sprawa może wymagać zasięgnięcia opinii Rady Miejskiej, co może spowodować opóźnienie terminu zakończenia.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.