drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 28 ust. 2 Uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o nabycie nieruchomości ze wskazaniem celu nie związanego z działalnością zarobkową"
, na który ma nastąpić nabycie

Załączniki:
- aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o nabycie której wnioskodawca się ubiega - (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- dokument potwierdzający, ze wnioskodawca ubiegający się o nabycie nieruchomości prowadzi jedną z następujących działalności: charytatywna, opiekuńcza, kulturalna, lecznicza, oświatowa, naukowa, badawczo - rozwojowa, wychowawcza, sportowo - turystyczna.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. O nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na cele nie związane z działalnością zarobkową mogą się ubiegać osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz innych kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, na koszt wnioskodawcy.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.