drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 2 pkt a, § 28 ust. 2 Uchwały Nr XXV/324/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o nabycie nieruchomości ze wskazaniem celu publicznego
, który ma być realizowany
Załączniki:
- aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o nabycie której wnioskodawca się ubiega - (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- statut podmiotu ubiegającego się o nabycie nieruchomości

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. O nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na realizację celu publicznego mogą się ubiegać podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody w całości przeznacza się na działalność statutową.
2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt wnioskodawcy.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.