drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości złożony przez gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zawierający:- określenie położenia nieruchomości i jej powierzchnię,
- wskazanie celu na jaki nieruchomość ma być oddana w zarząd,
- czas ustanowienia zarządu (nieoznaczony lub oznaczony, jeżeli oznaczony to jak długi)
2. Załączniki:
- aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o nabycie której wnioskodawca się ubiega
- (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Dworcowa 1),

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, komórka (wydział lub referat lub biuro) zajmująca się gospodarką nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu GiM).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
1. O ustanowienie prawa trwałego zarządu nieruchomości występuje gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.
2. Z tytułu trwałego zarządu, Gmina pobiera opłaty roczne w wysokościach od 0,02% do 1% aktualnej wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego; nie dotyczy to placówek oświatowo - wychowaczych.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.