drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięcie prawa zarządu nieruchomości z uzasadnieniem"
,
zawierający:  - określenie położenia nieruchomości i jej powierzchnię.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu GiM).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
1. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy może zgłosić właściwemu organowi gminy wniosek o wygaśnięcie zarządu całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę.

2. Właściwy organ gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 1.