drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
§ 22 i § 24 Uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o oddanie nieruchomości w użyczenie"
,
zawierający:
 
- określenie położenia nieruchomości i jej powierzchnię,
- wskazanie celu na jaki nieruchomość ma być użyczona,
- czas użyczenia (nieoznaczony lub oznaczony, jeżeli oznaczony to jak długi)
Załączniki: - aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o użyczenie której wnioskodawca się ubiega
- (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby prawne utworzone przez Gminę Goleniów mogą występować o użyczenie nieruchomości gruntowych lub lokali użytkowych na cele związane z ich działalnością.
2. Inne osoby niż w punkcie 1 mogą występować o użyczenie nieruchomości gruntowych lub zabudowanych obiektami publiczno - użytecznymi, wyłącznie na cele publiczne.
3. Oddanie w użyczenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony do 5 lat dla osób wymienionych punkcie 1 i do 3 lat dla pozostałych osób.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.