drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 28 ust. 2 Uchwała Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nabycie gruntu przyległego do budynku wielolokalowego

Załączniki:
- aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o nabycie której wnioskodawca się ubiega - (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. O nabycie gruntu przyległego do budynku wielolokalowego mogą się ubiegać właściciele lokali, którym przy nabywaniu prawa własności lokalu nie sprzedano lub nie oddano w użytko-wanie wieczyste działki gruntu spełniającej wymogi działki budowlanej dla budynku w którym znajdują się ich lokale, pod warunkiem, że roszczenie to zgłoszą właściciele wszystkich lokali łącznie oraz że wskazany grunt nadal stanowi własność Gminy.
2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt wnioskodawców.
3. Sprawa może wymagać także dokonania geodezyjnego wydzielenia gruntu, na koszt wnioskodawców.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.