drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 28 ust. 2 Uchwały Nr LIV/483/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 września 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nabycie nieruchomości będącej dotychczas w zarządzie lub użytkowaniu"
, określający jej położenie.
2. Załączniki:
- aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o nabycie której wnioskodawca się ubiega - (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1),
- oststeczna decyzja o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie lub w zarząd, wydana przed dniem 5 grudnia 1990 r.

 II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. O nabycie nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu lub zarządzie mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które posiadają ostetczne deczyje administracyjne wydane przed dniem 5 grudnia 1990 r. o przekazaniu nieruchomości i nadal użytkują te nieruchomości.
2. W razie sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na poczet ceny nabycia zalicza się opłaty poniesione z tytułu użytkowania lub zarządu.
3. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt wnioskodawcy.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.