drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 9 ust. 1, 3 i 4 oraz § 28 ust 2 pkt b Uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym
.
2. Załączniki:
- aktualny odpis z księgi wieczystej (odpis należy uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie ul. Konstytucji 3 Maja 45), lub odbitka aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów (dokumenty te można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowej 1)
- kopia dowodu wpłaty na kwotę 250 zł na poczet wyceny nieruchomości, (wpłatę należy uiścić na konto Gminy Goleniów w Banku PEKAO S.A. - I Oddział w Goleniowie nr 35 1240 3839 1111 0000 4413 4765 z dopiskiem na odwrocie blankietu - na wycenę gruntu; lub należność można uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Warunkiem załatwienia wniosku jest wyrażenie woli nabycia prawa własności przez wszystkich użytkowników wieczystych ujawnionych w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę