drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z póżn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XXXVIII/483/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków stanowiących własność Gminy Goleniów oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek pocentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.
2. Załączniki:
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją gruntu wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów (dokumenty te można uzyskać w Staostwie Powiatowym w Goleniowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Dworcowa 1)
- kopia dowodu wpłaty na wycenę nieruchomości (ok. 250 zł), wpłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, lub na konto Gminy Goleniów.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy i Miasta, komórka organizacyjna (wydział lub referat lub biuro) zajmująca się gospodarką nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Warunkiem załatwienia wniosku jest wyrażenie woli nabycia prawa własności przez wszystkich użytkowników wieczystych ujawnionych w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę