drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:
1. Do wglądu: dokument tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie urodzenia.
Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy:
W dniu dokonania zgłoszenia urodzenia.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności rejestracji urodzenia, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl


Uwagi:
1. Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia. Rejestracja następuje na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia oraz protokołu zgłoszenia urodzenia.
2. Urodzenie na polskim statku morskim lub powietrznym, okręcie wojennym lub wojskowym statku powietrznym rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miast stołecznego Warszawy.

3. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie powyższych kart, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o sporządzeniu aktu z urzędu. W przypadku niniejszej rejestracji kierownik wybiera dziecku imię z urzędu i zamieszcza w akcie adnotację o wyborze imienia z urzędu.

5. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:
a) matka lub ojciec dziecka posiadający pełna zdolność do czynności prawnych,

b) matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczona zdolność do czynności prawnych,

c) w pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy  lub opiekun matki,
d) pełnomocnik.
6. Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

7. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacja zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)