drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:

1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Opłaty:

Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017, 019
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:

1. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa rodzice dziecka składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.

2.  Ojcostwo można uznać przed narodzeniem się dziecka, a najpóźniej - do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest ojcem dziecka, powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.
3. Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo, gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
4. Przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie, co do których nie istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą złożyć takie oświadczenia przed sądem opiekuńczym pod warunkiem ukończenia 16 roku życia. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa za granicą można złożyć przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może być zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.
5. Przy uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenie o wyborze nazwiska dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
6. Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje w rejestrze uznań i dokonuje jej kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie.

7. Konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

8. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

9. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, rejestruje tę odmowę w rejestrze uznań.

11. Jeżeli odmawiającym jest konsul, odmowę w rejestrze uznań rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

12. Jeżeli konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie przed sądem rejonowym dla m.st. Warszawy

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2082 ze zm.).