drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:
1.Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża/ ojca dziecka i jego żony.
Opłaty:
Bez opłaty.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:
1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w pkt 1 nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
3. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
4. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda, wyrażona osobiście.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz. 2082 ze zm.).