drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:

1. Do wglądu dokumenty tożsamości nupturientów.

2. Cudzoziemcy dodatkowo składają:

a) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

b) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego,

c) prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, w przypadku gdy otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ppkt b) napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody,

d) do wglądu – dokument tożsamości, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.
4. Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
5. W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego przy skladaniu zapewnień.
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

-84,00 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (jeśli małżeństwo zawierane będzie poza gminą Goleniów, należy posiadać potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:

1. Osoba zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który ma wydać zaświadczenie albo konsulowi oraz składa pisemne zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej „zapewnieniem”.

2. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego.

4. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

5. Duchowny przekazuje w ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa do urzędu stanu cywilnego w gminie, w której okręgu zawarto małżeństwo. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Na podstawie powyższego zaświadczenia urząd stanu cywilnego sporządza niezwłocznie akt małżeństwa. Niezachowanie przez duchownego w/w terminu powoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

6. Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa na podstawie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

7. Odbioru aktu małżeństwa można dokonać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP.

8. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

a) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

b) sporządzenia aktu małżeństwa na podstawie zaświadczenia duchownego

- zawiadamia on na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

9. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

10. W przypadku odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanej na podstawie orzeczenia sądu, nie przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2082 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 783, ze zm.).