drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa złożone do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie.
2. Załączniki:
- dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:

- 39,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz.2082 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).