drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

- 38,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

2. Osoba, o której mowa w pkt 1, przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej „zapewnieniem”.

3. O wydanie przez konsula zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, może wystąpić obywatel polski, który przedkłada zapewnienie i dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego współmałżonka oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

4. Osoba, o której mowa w pkt 1, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

5. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

6. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

a) wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - zawiadamia on na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

7. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

8. Jeżeli konsul odmawia wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, osoba, której czynność dotyczy, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o odmowie dokonania czynności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, występuje do sądu właściwego dla urzędu stanu cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy o rozstrzygnięcie, czy wskazane przyczyny odmowy uzasadniają odmowę dokonania czynności. W przypadku odmowy przyjęcia wskazanych oświadczeń, wydanej przez konsula na podstawie orzeczenia sądu nie przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 783, ze zm.).